Account Login

StandardWindows Login
 

Login

คำแนะนำ

 การล็อกอินเข้าใช้งานระบบข้อมูลภายใน (Intranet System)
     1. Standard  ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ใช้จากฐานข้อมูล 
     2. Windows Login ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ใช้จากโดเมน NSM 
         (ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านชุดเดียวกับที่ใช้ล็อกออนเข้า
          เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่าย อพ.)


 หากมีปัญหาในการเข้าใช้งานระบบ กรุณาติดต่อ
    งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1331